admin_mti1360, نویسنده در جزعشق خداهیچ پس انداز نکن....